Свободолюбивият дух, възможността на учениците да изграждат своя стратегия на поведение и защитават позицията си са само част от емблемата на Национално Училище по Пластични Изкуства и Дизайн „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък


Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, курсовете и консултрациите за кандидати в съботните дни, временно се прекратяват.

За учебната 2020/2021 година обявяваме прием на ученици както следва:

 

V клас – една паралелка по изобразително изкуство – 18 места;

 

VIII клас- две паралелки – 48 места, за специалностите :
– „Промишлен дизайн“ – ,
– „Пространствен дизайн“ – ,
– „Рекламна графика“ –
– „Изящни изкуства“ –
– „Лютиерство“

 

Учениците кандидатстват по Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата “ на министъра на културата, обн. ДВ. бр.67 от 26.08.2016 г.

 
Прием

Учениците, които кандидатстват, подават до директора на училището следните документи:

 

  • Заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности /получава се в училището/;

  • Акт за раждане /оригинал и копие/;

  • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование или удостоверение за завършен VІІ клас /оригинал и копие – ако документът не е издаден, се представя по-късно/;

  • Медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност и със статус за цветоусещане, издадено от личния лекар на ученика.

Записването започва веднага след изпита с оригиналите на документите в училището.

 

Приемният изпит се провежда в сградата на училището. Кандидатите влизат в сградата в 7,30 часа с входящия си номер, по който ще бъде изнесен и списъка с оценките от изпита.

(кандидатстващите ученици от други населени места могат да ползват общежитие)

От тук можете да изтеглите заявление за записване на ученик до 7-ми клас:

заявлвние за записване на ученик до 7ми кла