3108_x1bdz

Стартира проект на МОН „Твоят час“

Проектът BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ е финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Details
img_3373

Успешна да е новата 2016/2017 учебна година!

„Душата ми е палитра…Рисувам с цветовете на моята младост. Пъстротата докосва света.. Осмисля го… Оформя го – карминена страст – истина, бяло-безгрижие, ултрамарин-свобода, жълто- безумие… Дъга от цветове и чувства…

Details

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НГПИД „Акад. Дечко Узунов“ ГР. КАЗАНЛЪК НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 16, АЛ.2 И 23 ОТ ЗДС ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем Помещение до 42 м2 подходящо за продажба на закуски Начална тръжна цена 5,00 лв. на кв.м Тръжните документи се закупуват в канцеларията на училището, всеки работен ден от 29.07.2016 г. до…

Details