Заповед на Директора

за утвърждаване критерии за отпускане на стипендии


НАЦИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ПЛАСТИЧНИ  ИЗКУСТВА  И  ДИЗАЙН

 “АКАД. ДЕЧКО УЗУНОВ” – ГР. КАЗАНЛЪК

 

ЗАПОВЕД

 № 142 / 11.03.2013 г.

 

На основание чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.9, ал.1 и ал. 2 от Постановление № 33 от 15.02.2013 г. на Министерски съвет За условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и във връзка с организацията и контрола за актуализиране списъка на стипендиите на учениците в НГПИД”Академик Дечко Узунов”, град Казанлък за втория срок на учебната 2012/2013г.,

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

 

Предложенията на Комисията по чл. 8, ал. 2, т. 1 с

Председател: Стефка Костова Дамянова – главен учител по Компютърна графика

Членове: 1. Радиана Любенова Арашнакова – Старши учител по БЕЛ

2. Даниела Николова Петканова – Старши учител по ФКС,

 

І. За следните видове месечни и еднократни стипендии и процедури за получаването им от учениците от НГПИД „Акад. Дечко Узунов” – Казанлък :

  1. За постигнати образователните резултати – след класиране

 

Период за отпускане на стипендията От началото на всяка учебна година и от началото на втория учебен срок и се изплаща месечно за периода на учебните месеци

Критерии за допускане до класиранеУспех от предходния учебен срок по-висок или равен на Отличен 5.50Документи за кандидатстванеЗаявление – декларация, Оценъчна карта и доказателствени документиПоказатели за класиране

/тежестта на отделните показатели са представени в оценъчната карта/Основен показател: отличен успех

Допълнителни показатели:

1.Принос за издигане авторитета на училището: Заети призови места в международни, национални  и общински конкурси и състезания;

Грамоти, сертификати от

участие в европейски и национални и училищни проекти и обучения;

Активно участие в извънкласни мероприятия, спортни състезания и доброволчески дейности.

2. Брой направени неизвинени отсъствия от предходния срок не повече от 3Размер на стипендиятаот 35,00 до 50,00 лева

 

  1. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – след класиране

 

Период за отпускане на стипендията От началото на всяка учебна година и от началото на втория учебен срок и се изплаща месечно за периода на учебните месеци

Критерии за допускане до класиранеОсновен критерий : месечният доход на член от семейството

Допълнителен критерий: Успех от предходния учебен срок по-висок или равен на Много добър 4.50Документи за кандидатстванеЗаявление – декларация и доказателствени документи за доход на семействотоРазмер на стипендията30,00лева

 

  1. за ученици без родители – не се извършва класиране

 

Период за отпускане на стипендията в размер на 35,00 лева – от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им и се изплаща и за периода на неучебните месеци

 

  1. Еднократна стипендия

 

По решение на Педагогическия съвет след направено от класния ръководител предложение и при финансова възможност да се дават до 100 лева за:

–          Еднократна помощ за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;

–          Еднократна награда за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 

–          Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите

–          Получаването на стипендия се преустановява при наложено наказание с решение на Педагогическия съвет – до заличаване на наказанието.

–          Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.

ІІ. Предложение за Оценъчна карта:

ОЦЕНЪЧНА КАРТА

 

/Неразделна част от Заявление – декларация за отпускане на стипендия за постигнати образователни резултати

на  ученик от НГПИД „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък

по Постановление №33 от 15.02.2013г. на Министерски съвет за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образовоние/

 

Име, презиме и фамилия на ученика: …………………………………………………………………

Клас:………………………

Период на оценка: Първи срок на учебна 2012/2013 година

показатели

Впишете конкретни данни срещу показателите

Тежест в левова равно-стойност

Основен показател:
Срочен успех Отличен 6,00 45
Под 6,00 до Отличен 5,75 включително 40
Под 5,75 до Отличен 5,50 включително 35
Оценка в левова равностойност от Комисията по чл. 8
Допълнителни показатели:
Принос за издигане авторитета на училището Заети призови места в международни, национални  и общински конкурси и състезания;

Грамоти, сертификати от

участие в европейски и национални и училищни проекти и обучения;

Активно участие в извънкласни мероприятия, спортни състезания и доброволчески дейности. 5Оценка в левова равностойност от Комисията по чл. 8 Брой неизвинени отсъствиядо 3 включително 5 Оценка в левова равностойност от Комисията по чл. 8 Обща оценка в левова равностойност от Комисията по чл. 8 от Постановление №33 от 15.02.2013 г.

 

Списък на приложените копия на документи, удостоверяващи гореизложеното:

1………………………………………………………………………………………..…………

2………………………………………………………………………………………..…………

3. ………………………………………………………………………………………..………..

 

Дата:   ………….                                          Подпис на ученика:

 

Подпис на класния ръководител:

 

Подпис на председателя на комисията по чл.8:

 

Заповедта да се доведе до знанието на  всички заинтересовани за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се приложи към досие”Стипендии”.

Контрол по изпълнение на Заповедта ще осъществявам лично.

 

ДИРЕКТОР:

ПЕТЯ МИНЕКОВА