Професионално направление „ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА“

Професия „Художник“

Специалности:

 

  • „Живопис“

  • „Скулптура“

  • „Графика“

В специалностите се изучават основните видове изобразителни изкуства, като особено внимание се обръща на рисуването – от натюрморта до човешката фигура. В часовете по специалностите се изучават различни изобразителни техники и технологии.

Обучението по дисциплината „Композиция“ изгражда у ученика професионалните принципи за създаване на художествения образ със средствата на изобразителното изкуство в съответния профил.

Редица утвърдени у нас и в чужбина художници, са започнали творческия си път от Художествена гимназия – Казанлък.