Петя Минекова

Директор

teacher-f

  Образование

Висш институт за изобразителни изкуства “Николай Павлович”, гр. София

Магистър,

Дизайн-промишлени форми, Комбинаторика, Цветознание, Рисуване, Моделиране, Шрифт, Ергономия, Архитектура, Инженерна пропедевтика, Фотография, Педагогика, Методика на изобразителното изкуство, Педагогическа практика

Дизайнер, спец. Промишлени изкуства, Промишлени форми с учителска правоспособност

 

  Квалификационни курсове

2017 г. – Удостоверение за повишаване на квалификацията – Планиране, организация и контрол в обучението по БДП- Русенски университет

2016 г. – Удостоверение Рег. №10677/17.11.2016 г.- Законът за предучилищното и училищно образование и реформата на образователната система през призмата на образователната институция.

  Личностни постижения

2021 г. – Проект „Естетизиране на средата, чрез изграждане на класна стая на открито“ по Национална кампания „Чиста околна среда-2021 г.“ – Министерство на околната среда и водите, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – Еко стая „Към безкрая“
2021 г.- 14 издание на Национален конкурс за рисунка „Наследници на Дечко Узунов“
Национален конкурс за детска рисунка „Из живота на светиите“ съвместно с Фондация „Наследство на Зографската света обител“
2021 г. – V Арт фестивал – Министерство на културата и спорта в Република Казахстан
2021 г. – DesigningVET 2020- 1-DЕ02-KA202-007499 Еrasmus+KA2
2021 г. – „Инспектиране на образователната институция“-
2020 г. – „Дистанционно училище“

2020 г. – Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
2020 г. – Национална програма „ИКТ – Кандидатстване за хардуерно оборудване“- кандидатстване за интерактивен дисплей
2020 г. – Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“- кандидатстване за интерактивен дисплей
2019 г. – Благодарствено писмо от трудова борса – Казанлък
2018 г. – Откриване на изложба „На учителите- с любов -те бяха началото“ в Художествена галерия Казанлък
2018 г., 15.09. – Грамота от Министъра на културата за НУПИД „Акад. Дечко Узунов“ във връзка с 50 годишния юбилей на училището
2017 г. – Номинация „Бъдеще за децата за 2017 г.“ за цялостен принос за децата на Казанлък
2017 г. – Удостоверение за повишаване на квалификацията – Планиране, организация и контрол в обучението по БДП- Русенски университет
2016 г. – Удостоверение Рег. №10677/17.11.2016 г.- Законът за предучилищното и училищно образование и реформата на образователната система през призмата на образователната институция.
2016 г. – Доброволческа инициатива „Гласът на децата“, сдружение „Бъдеще за децата“
2016 г. – Сертификат от UNESCO за асоциирано училище
2016 г. – Сертификат за участие – Географски фестивал от Председателя на организационния комитет проф. д-р Румен Пенин
2015 г. 27.10. – Председател на жури за Есенния салон в Казанлък
2015 г. – МОН, НДД, РИО Кърджали, Община Кърджали и ОДК – Грамота като ръководител на ученици, наградени в VІІІ Национален конкурс за фотография “Фотоприказки” – Кърджали 23.10. 2015 г.
2015 г. – организатор на два конкурса съвместно с Адком и Хеликон – Казанлък – за рисунка на тема “Казанлък – традиция и бъдеще “ и рисунка с графичен таблет на тема “Моят герой”
2015 г. – сертификат за квалификационен курс “Професионално и личностно израстване на педагога” – 3 октомври – Тийм Билдинг ЕООД
2015 г.- Организатор на бодиарт – Тракийски празници – Казанлък
2015 г.- Диплом за присъдена награда за принос в развитието на младежкото изкуство – Х Международен младежки фестивал 5-15 юли– сдружение Музите и кмет на Община Созопол.
2015 г. – 30.06. – Специална награда – кристален факел от Инър уил клуб – Казанлък за принос при провеждане на значими събития в полза на обществото.
2015 г. – Грамота – дизайн и рекламна графика на Roze Wine Expo – V Национален конкурс за розе «Златен киликс» – Казанлък – 5-7 юни- Абсолют ЕООД.
2015- Осми празници на цъфналите вишни -Грамота благодарност от СНЦ “Вишнев цвят” за оказано съдействие за организиране на празника.
2015 г.- Удостоверение – семинар на тема: “Контролната дейност на директор на образователна институция” – Идеите – Стара Загора – 12.03.2015 г.
2015 г. – Организатор на VІІІ Национален конкурс за детска рисунка “Наследници на Дечко Узунов” – 22.02. под патронажа на областния управител на област Стара Загора.
2014 г.- Сертификат №25425 от РААБЕ България от 20.11.2014 г. за участие в практически семинар на тема “Организация на учрежденския архив в учебните заведения”
2014 г. – Сертификат Рег. №309913 от 23.10.2014 г. от Международна академия BZM –Берлин и ММ Грууп – София за участие в семинар на тема “Организационна култура в екип-ІІ”
2014 г. – Председател на жури – Есенен салон- Казанлък
2014 г. – Член на жури в ІХ Международен фестивал на изкуствата “Музите” – Созопол, 5-15.07.2014 г.;
2014 г. – Плакет за изключително успешната партньорска дейност в подкрепа на развитието на младите хора в България през Ротарианската 2013/2014 година.
2014 г. – Организатор на фото пленер “Белоцветните вишни – дъх на пробуждане” – Казанлък – СНЦ “Вишнев цвят”;
2014 г. – Председател на жури за дизайн на опаковка ІV Национален кокурс за Розе, Казанлък 2014 г.
2014 г. Сертификат №30/18.01.2014 г.за участие в семинар по програма “Еразъм+” – АРИР – Европа директно – Стара Загора
2012-2014 г. – Сертификати от Испания и Турция за Участие в проект Professional Development through Moodle: A Look into the Past, Present and Future” – “ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ МУДЪЛ: ПОГЛЕД В МИНАЛОТО, НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО” рег. №: 2012-1-ES1-LEO04-49076 2 ; договор № LLP-2012-LEO-MP-07 сключен между Центъра за развитие на човешките ресурси и Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн “Академик Дечко Узунов” – град Казанлък по програма “Учене през целия живот”, подпрограма “Леонардо да Винчи”
2013 г. Удостоверение за участие в обучение на директори на училища за работа с делегирани бюджети по проект на МОН BG051PO001-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти”;
2013 г. – Сертификат №078/ 05.10.2013 г. за успешно завършен квалификационен курс на тема “Разрешаване на конфликти в училище” – Тийм Билдинг ЕООД;
2013 г.- Сертификат №14467/03.07.2013 г. от НИОКСО за обучение на тема “Развиване и надграждане на управленски компетентности за оценяване/ самооценяване на директори”
2013 г. Удостоверение №3151/2013 г. за обучение по безопасност и здраве при работа, Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд;
2013 г. – Удостоверение за участие в семинар на тема “Самооценяване на професионалното образование и обучение в системата на училищата по изкуствата” – Министерство на културата
2013 г. – Организатор на фото пленер “Белоцветните вишни – дъх на пробуждане” – Казанлък2012 г. – Сертификат №059-12 за участие в квалификационен курс “Портфолиото като образователна технология” – ОЦ “Академика”
2012 г. – Сертификат за успешно преминато обучение за работа с LMS Moodle;
2012 г. – Организатор на пленер по живопис “Белоцветните вишни – дъх на пробуждане” – Казанлък

2012 г. –Сертификат за завършен обучителен курс №3166/23.01.2012 г. “Съвременна организация на педагогическата среда” – Център за иновации в образованието “Протекта”
2012 г. – Организатор на V Национален конкурс за детска рисунка “Наследници на Дечко Узунов”]

2011 г. – Инициатор на изложба “Висини” на ученици от НГПИД „Акад. ДЕЧКО УЗУНОВ“;
2011 г. – Организатор на изложба от детски рисунки от конкурса «Наследници на Дечко Узунов» в галерия-музей «Дечко Узунов» – София
2011 г. – Организатор на ІV Национален конкурс за детска рисунка “Наследници на Дечко Узунов”
2011г. – Ръководител на лауреат и стипендиант на Фондация “Димитър Бербатов”
2011 г. – Организатор на фото пленер “Белоцветните вишни – дъх на пробуждане” – Казанлък
2011г. – Член на изпълнителното бюро на Управителния съвет на Фондация “Чудомир”
2010 г. – Член на жури за есенния салон 2010 г. – Казанлък
2010 г. – Участие като съорганизатор в проекта “Многообразие”
2010 г. – Сертификат от Еnel – Милано, Италия за участие в международния моден е twinning по проект “В търсене на еко – идеи за твоя роден град” с тема “Енергията и устойчивото
развитие”- 2009-2010 г.
2010 г. – Почетна грамота от Областния управител на областна администрация Стара Загора за ръководител на екип за участие в проект Play Energi на компания Енел за 2010 г. “С модни стъпки по следите на енергията”
2010 г. – Сертификат за успешно проведен курс за директорска правоспособност –НИОСКО, Банкя
2010 г. – Почетна грамота и награда за работа с даровити деца от Областния управител на областна администрация Стара Загора
2010 г. – Председател на жури на Националния конкурс за весела детска рисунка “Малките нашенци”
2010 г. – Съорганизатор на национален пленер “Наследници на Дечко Узунов”
2010 г. – Организатор на Националния конкурс за детска рисунка “Наследници на Дечко Узунов”
2009 г. – Член на жури за есенния салон 2009г. – Казанлък

2009 г. – Участие в проект “1000 стипендии” на фондация “Комунитас” като участник в екип с двама ученика стипендианти и двама поощрени ученика за учебната 2008/2009г.
2009 г. – Организатор на изложба в Полския културен институт – София във връзка с 110 години от рождението на Дечко Узунов

2008 г. – Организатор на изложба “При извора” на изявени възпитаници на гимназията във връзка с 40 годишнината на НГПИД“Акад. Дечко Узунов“
2008 г. – Член на УС на фондация “Проф. Генчо Пирьов”
2008 г. – Най-успешен учител по проект “1000 стипендии” на фондация “Комунитас” като участник в екип с 5 ученика стипендианти и един поощрен ученик
2007 г. Член на сдружение с нестопанска цел “Асоциация за устойчив туризъм – Казанлък”
2006 – 2007 г. – Председател на експертната комисия “Изкуства и култура” – НАПОО, гр. София
от 2006 г. – Член на консултативната комисия , подпомагаща дейността на кмета на Община Казанлък по изпълнение на Наредбата за закрила на даровити деца
2006г. – Грамота за принос в развитието на българската култура от Министъра на културата
2006 – 2008г. – Член на работна група по съвместен проект на JICA и Община Казанлък “ За възраждане на Община Казанлък”
2006 г. – Мониторинг и контрол на проект мярка мобилност по програма “Леонардо да Винчи” на ЕС – BG/05/A/PL 166 253 – “Европейски измерения на творческия процес в дизайна”
2006 г. – Съавтор на ДОИ за професия “Дизайнер”
Автор на учебни програми за дисциплини от специфичната професионална подготовка за спец. Промишлен дизайн и Пространствен дизайн
2005 г. – Автор на НИП за придобиване на трета степен професионална квалификация по професия “Дизайнер”
2005 г. – Съавтор на учебни планове по професия “Дизайнер”
2005 г. – Грамота за принос в развитието на българската култура- Община Казанлък
2004 г. –Награда и Грамота за принос в развитието на българската култура – Началника на РИО Стара Загора

  Езикови умения

руски

Четене

Много добро

Писане

добро

Разговор

добро

  Компютърни умения

Microsoft Office,

компютърна грамотност – Работа с операционна система WndowsXP

  Отличия за принос в областта на образованието

2008 г. – Грамота за принос в развитието на българската култура- Община Казанлък

2009 г. – Грамота от Националния конкурс “Вълшебният свят на Родопите” – Кърджали;
2009 г. – Почетно отличие “НЕОФИТ РИЛСКИ” от Министъра на образованието и науката

2011 г. – Грамота за ръководител на ученик, спечелил ІІ място в Националния пленер по фотография “Фотоприказки за Кърджали”- МОМН, Община Кърджали, ОДК – Кърджали;

2012 г. – Грамота за участие като научен ръководител в Националния конкурс за ученическо творчество на тема:”Балканската война 1912-1913 г. – война освободителна” от Съюза на ветераните от войните на България – Централен управителен съвет и Националния комитет под патронажа на Председателя на Министерския съвет на РБългария за честване на 100 години от Балканската война;