Заповед

на Министъра на Образованието и Науката

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс:

О П Р Е Д Е Л Я М:

За учебната 2022 – 2023 година:
1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:
29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за XII клас
2. Неучебни дни
19.05.2023 г. държавен зрелостен изпит по български език
и литература
23.05.2023 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за училищни,
просветни и културни дейности
13.06.2023 г. изпит по български език и литература от
националното външно оценяване в края на
VII и на Х клас
16.06.2023 г. изпит по математика от националното
външно оценяване в края на VII и на Х клас
РД09-4066/ 30.08.
3. Начало на втория учебен срок
06.02.2023 г. I – ХIІ клас
4. Край на втория учебен срок
16.05.2023 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г. І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки
в спортни училища)
30.06.2023 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.2023 г. – 31.08.2023 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас)

30.8.2022 г ПРОФ. САШО ПЕНОВ Министър на образованието и науката