Заповед на Министъра на Образованието и Науката

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс:

О П Р Е Д Е Л Я М за учебната 2022 – 2023 година

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за XII клас

2. Неучебни дни

19.05.2023 г. държавен зрелостен изпит по български език и литература
23.05.2023 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

РД09-4066/30.08.

3. Начало на втория учебен срок

06.02.2023 г. I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок

16.05.2023 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г. І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2023 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.2023 г. – 31.08.2023 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас)

30.8.2022 г. ПРОФ. САШО ПЕНОВ Министър на образованието и науката