Код 214 според Националната класификация на професиите и длъжностите

Професия „Дизайнер“ (214010)

Специалности:

 

  • „Промишлен дизайн“

  • „Пространствен дизайн“

  • „Рекламна графика“

Дизайн се нарича естетическото и ергономично комплексно свойство на дадено изображение и/или изделие на приложното изкуство и/или промишлеността. В разширен смисъл засяга и конструкцията на дадено изделие.

Завършващите специалностите от направление „Дизайн“ придобиват широк спектър от умения и познания в областта на дизайна, широка обща култура.Познанията и уменията в областта на най-модерните технологии за проектиране, добрата чуждоезикова подготовка ги правят търсени специалисти с добра реализация в страната и чужбина.