3108_x1bdz

Стартира проект на МОН „Твоят час“

Проектът BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ е финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Details
img_3373

Успешна да е новата 2016/2017 учебна година!

„Душата ми е палитра…Рисувам с цветовете на моята младост. Пъстротата докосва света.. Осмисля го… Оформя го – карминена страст – истина, бяло-безгрижие, ултрамарин-свобода, жълто- безумие… Дъга от цветове и чувства…

Details