НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА. ОБНОВЕНИ!

СЪДЪРЖАНИЕ Задължителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция ……………………2 Препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция…………………4 Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището …………………………………………………………………………….. ……..7 Информиране на родителите и общността ……………………………………………11 Сценарии в зависимост от различните нива на заболяемост на национално, областно и училищно ниво …………………………………………………………………12 Приоритизиране на…

Details

Еднократна помощ за записаните в 8ми клас ученици. Информация за родителите.

Инфомация за родителите на деца, записани в първи или осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година  Повече информация можете да намерите ТУК: