14500714_667290626785102_7048918321312832440_o

Представителна изложба на катедра „Графика“,ФИИ,ВТУ

Представителна изложба на катедра „Графика“,ФИИ,ВТУ в НГПИД „Акад. Д. Узунов“, Казанлък.Благодарим за великодушната помощ на г-жа Петя Минекова и Елеонора Атанасова.

/По материали от Фейсбук – Катедра Графика – https://www.facebook.com/katedragrafika/

untitled

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017

На вниманието на ръководителите на извънкласните занимания с групи по проект „Твоят час“. Учениците трябва да участват в събития от този календар. Моля опишете ги в тематичното си разпределение:
Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 година

untitled

„Твоят час“ – Инструкция за работа по проекта

ИНСТРУКЦИЯТА
за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

Details